Podmínky

Tyto podmínky pro společnost Ecosystem Enterprises doo a její značku Plitvice Property Croatia vycházejí ze zákona o realitním makléřství (NN 107/07) a zákona o změně zákona o makléřství v oblasti nemovitostí (NN 144/12).

PODMÍNKY

Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi realitní kanceláří Ecosystem Enterprises doo (dále jen „zprostředkovatel“) jako zprostředkovatelem a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou).

Podpisem smlouvy o zprostředkování klient potvrzuje, že si je vědom a že souhlasí s podmínkami realitní kanceláře Ecosystem Enterprises doo

1. Nabídka

Společnost Ecosystem Enterprises doo vychází při své práci z údajů, které jsou nám verbálně i písemně potvrzeny. Ponecháváme si možnost záměny, předchozího prodeje nebo výběru vlastníkem nemovitosti. V případě úmyslného nebo nedbalostního chování z naší strany zodpovídáme za nesprávné údaje. Naše nabídky a oznámení musí být příjemcem (klientem) utajeny a pouze s naším písemným souhlasem mohou být převedeny na třetí osobu.

2. Povinnosti mediátorů

1. Uzavřete s Klientem smlouvu o zprostředkování (standardní nebo exkluzivní);
2. Pokuste se najít třetí osobu, která by se spojila s Klientem za účelem uzavření zprostředkované práce;
3. posoudit tržní hodnotu nemovitosti a informovat o tom klienta;
4. Upozornit Klienta na jakékoli problémy s nemovitostí a informovat Klienta o situaci na trhu;
5. Provádět kontrolu nad dokumenty nezbytnými pro platnost zprostředkované zakázky a předložit ji Klientovi;
6. Informovat Klienta o všech právních, daňových a dalších povinnostech vyplývajících z právních transakcí týkajících se předmětné nemovitosti;
7. Provádět nezbytné činnosti pro prezentaci nemovitosti na trhu a zveřejňování nemovitosti způsobem stanoveným Zprostředkovatelem;
8. Povolit prohlížení, organizaci a správu nemovitostí;
9. Uchovávat osobní údaje Klienta a další informace, pokud to Klient požaduje jako obchodní tajemství;
10. Informujte klienta o všech okolnostech relevantních pro zamýšlenou činnost, o kterých jsme si vědomi;
11. Zprostředkujte jednání a snažte se dosáhnout dohody;
12. usnadnit podpis smlouvy (předsmluva a smlouva);
13. Zprostředkovávat převod nemovitosti;
14. Na jméno Klienta odešlete potřebnou dokumentaci Daňové správě a odboru katastru nemovitostí příslušného soudu.

Zprostředkovatel umožnil Klientovi navázat spojení s třetí stranou (fyzickou nebo právnickou osobou), se kterou jednal o právní transakci, pokud: poslal nebo doprovázel Klienta na předmětnou nemovitost, uspořádal schůzku mezi Klientem a třetí osobou strana pro vyjednávání o legální transakci; sdělil Klientovi jméno, telefonní číslo, faxovou nebo e-mailovou adresu třetí strany s cílem uzavřít právní transakci nebo mu sdělil přesné umístění předmětné nemovitosti.

Pokud je příjemce naší nabídky obeznámen s některými nemovitostmi, které jsme nabídli, je povinen nás na to neprodleně upozornit.

Agent provádí na základě plné moci pro Kupujícího následující úkony:
a) podat daňové přiznání daňové správě,
b) organizovat všechny potřebné dokumentace pro převod účtů za energie od Prodávajícího na Kupujícího,
c) předání kupní smlouvy o nemovitostech katastru nemovitostí příslušného městského soudu za účelem převodu vlastnictví na kupujícího.

3. Povinnosti Klienta

1. Uzavřete s Mediátorem smlouvu o mediaci (standardní nebo exkluzivní);
2. Umožněte zprostředkovateli přístup ke všem dokumentům souvisejícím s nemovitostí, prokazující jeho vlastnictví nemovitosti, která je předmětem zprostředkování, povolení ke stavbě a užívání a energetický certifikát.
3. Informovat Mediátora o všech relevantních informacích, včetně popisu nemovitosti a ceny;
4. Poskytnout zprostředkovateli a osobě, která má zájem uzavřít zprostředkovanou dohodu, prohlídku nemovitosti pod vedením zprostředkovatele;
5. zaplatit sjednaný poplatek (provizi) zprostředkovateli, a to bezprostředně po uzavření zprostředkované transakce nebo předsmluvní smlouvy, kterou se klient zavázal uzavřít zprostředkovanou právní transakci;
6. kompenzovat mediátorovi náklady vzniklé během mediace, které převyšují obvyklé náklady na mediaci;
7. Písemně informovat Zprostředkovatele o všech obchodních změnách, pro které byl Zprostředkovatel oprávněn, a zejména o změnách souvisejících s vlastnictvím nemovitosti.

Klient odpovídá za jakoukoli škodu vyplývající z podvodných činností, utajování nebo poskytování nepřesných informací o zprostředkovatelské práci s cílem dokončit legální transakci. Klient odpovídá za škodu v případě úmyslného nebo hrubě nedbalostního jednání z jeho strany, vůči Mediátorovi nebo třetí osobě, kterou mu Mediátor zaslal. V takovém případě se strany dohodly, že klient je povinen zaplatit mediátorovi náklady vzniklé během mediace, které nemohou být vyšší než zprostředkovatelský poplatek (provize) za zprostředkované podnikání.

4. Získání práva na náhradu škody

Mediátor má nárok na plnou náhradu v době uzavření zprostředkovatelské práce (podpisem Předsmluvní smlouvy), kterou byl Klient povinen uzavřít zprostředkovanou právní transakci.
Náhrada je vyplácena mediátorovi současně nebo bezprostředně po uzavření právní transakce, pro kterou zprostředkovatel zprostředkoval, nebo s podpisem předsmluvní smlouvy obou smluvních stran.
Pokud Klient odstoupí během uzavření zprostředkovaného obchodu, musí uhradit skutečné náklady za čas strávený za reklamu a další výdaje v souladu se zprostředkovatelským poplatkem.
Klient je povinen zaplatit poplatek i v případě, že Zprostředkovatel uzavřel s osobou, se kterou Zprostředkovatel spojil Klienta, právní transakci, která je odlišná od té, pro kterou zprostředkoval, která má stejnou hodnotu jako právní transakce, nebo s níž je dosaženo stejného účelu, jakož i zprostředkované právní transakce.
Zprostředkovatel má nárok na odškodnění, pokud manžel, mimomanželský partner, potomek nebo rodič Klienta uzavře zprostředkovanou právní transakci s osobou, se kterou Mediátor přivedl Klienta do kontaktu.
Poplatek také pokrývá obvyklé náklady na mediaci, jiné než konkrétně dohodnuté. Zprostředkovatel má nárok na zálohu na zprostředkovatelský poplatek pouze tehdy, je -li to dohodnuto. Zprostředkovatel má nárok na náhradu škody, i když to není výslovně sjednáno ve smlouvě o mediaci. Výše náhrady je stanovena zprostředkovatelskými poplatky.

5. Poplatky

Uvedená procenta se platí jako mediační poplatky a podléhají DPH (25%).

5.1. Nákup
Zprostředkovatelský poplatek činí 1–3% z nakonec sjednané ceny nemovitosti (nejméně však 2,500.00 XNUMX HRK).
Klientovi, se kterým máme exkluzivní smlouvu o zprostředkování, bude účtována částka dohodnutá a uvedená ve smlouvě o zprostředkování.

5.2. Prodejní
Zprostředkovatelský poplatek je 3% z nakonec dohodnuté ceny nemovitosti (nejméně však 3,000.00 XNUMX HRK).
Klientovi, se kterým máme exkluzivní smlouvu o zprostředkování, bude účtována částka dohodnutá a uvedená ve smlouvě o zprostředkování.

5.3. Pronájem
Za nájemní smlouvu (sjednaná doba pronájmu až 1 rok) se účtuje 75% z měsíční sazby nájemného.
U nájemní smlouvy (smluvní doba pronájmu na 1 až 5 let) se účtuje 100% měsíční sazby za pronájem.
Za nájemní smlouvu s dobou nájmu delší než 5 let se účtuje 200% měsíční sazby za pronájem.
Za přidanou hodnotu (zvýšení ceny, nasmlouvání zvláštních podmínek dle požadavku Klienta, doplňkové služby atd.) Se účtuje 150% z měsíční sazby nájemného.
Klientovi, se kterým máme exkluzivní smlouvu o zprostředkování, je účtována částka dohodnutá a uvedená ve zmíněné dohodě o zprostředkování.

5.4. Poplatek za zprostředkování
Zprostředkovatelský poplatek, počáteční náklady na reklamu nemovitosti, včetně dalších nákladů (strávený čas, výroba a reklama a další náklady související se zprostředkovanou prací) je 300.00 kn.

5.5. Není zahrnuto v mediačním poplatku:
a) Správní nebo soudní poplatky za získání potřebného vlastnictví a dalších dokumentů, které jsou nutné pro uvedení nemovitosti na trh.
b) Poplatek za registraci daně z katastru nemovitostí
c) Příprava smluv a listin ve formě veřejných notářských listin.

6. Ukončení dohody

Strany mohou odstoupit od smlouvy o zprostředkování před uplynutím sjednané lhůty pouze v případě, že existuje oprávněný důvod. V tomto případě je Klient povinen nahradit Zprostředkovateli vzniklé náklady.
Pokud Klient uzavře zprostředkovanou právní transakci s osobou, kterou potkal prostřednictvím Zprostředkovatele do jednoho roku od ukončení smlouvy o zprostředkování, je povinen zaplatit Zprostředkovateli celý poplatek za zprostředkování.
Dohoda o zprostředkování uzavřená na omezenou dobu může být ukončena před datem vypršení platnosti písemným zrušením kterékoli ze smluvních stran.
Není -li výpovědní lhůta výslovně definována smlouvou o zprostředkování, je výpovědní lhůta 8 dnů od obdržení výpovědi. Klient je povinen nahradit zprostředkovateli vzniklé náklady.

7. Obecná ustanovení a řešení sporů

Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností Ecosystem Enterprises doo a Klientem (fyzickou nebo právnickou osobou). Podpisem smlouvy o zprostředkování klient potvrzuje, že porozuměl a souhlasí s podmínkami.
Vztahy mezi mediátorem a klientem vyplývající ze smlouvy o mediaci, které nejsou upraveny těmito podmínkami nebo smlouvou o mediaci, se budou řídit obecnými ustanoveními dohody o mediaci a také ustanoveními zákona o občanských závazcích.
Případné spory vyplývající ze smlouvy o mediaci budou řešeny smírně nebo Městským soudem v Karlovaci.

Rakovica, duben 2021.

Chiel van der Voort
Ředitel

Zobrazení: 78

Nemovitosti

Váš sen o venkově v blízkosti národního parku Plitvická jezera

 • €320.000
 • lůžka: 5
 • koupele: 2
 • 160
 • 130475

Ráj pro nadšence přírody

 • €18.000
 • Lůžko: 1
 • Vana: 1
 • 45
 • 13624

Prostorné útočiště v Grabovac Krnjački

 • €180.000
 • lůžka: 7
 • koupele: 3
 • 200
 • 38910

Porovnat výpisy

POROVNEJTE